Innoverba

UppfinnarguidenSvensk författningssamling 1970:486

 

Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

 

Mönsterskyddsförordning (1970:486)

 

 

SFS nr: 1970:486

Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Utfärdad: 1970-08-03

Omtryck:

Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1576

Övrig text:

 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

 

 

Innehåll:

•Övergångsbestämmelser

 

Registreringsansökan och diarium

 

1 § Ansökan om registrering av mönster inges till patent- och

registreringsverket (registreringsmyndigheten).

 

2 § Ansökan om registrering av mönster skall bestå av en

skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

 

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller

hans ombud och innehålla

 1. sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden

företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,

 2. formgivarens namn och adress,

 3. uppgift om den produkt eller de produkter som mönstret är

avsett att användas på eller ingå i och om den klass enligt

Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av

en internationell klassificering för mönster1 till vilken

produkten skall hänföras enligt sökanden,

 4. när registrering söks av flera gemensamt, uppgift om

huruvida någon av dem är utsedd att för alla ta emot

meddelanden från registreringsmyndigheten,

 5. uppgift om huruvida prioritet enligt 8 § mönsterskyddslagen (1970:485) begärs samt uppgift om var och när den tidigare

ansökan har gjorts,

 6. uppgift om huruvida sökanden begär att handling som visar

mönstret skall hållas hemlig,

 7. uppgift om hur många femårsperioder ansökan avser, om

sökanden enligt 24 § mönsterskyddslagen ansöker om registrering

för flera femårsperioder,

 8. uppgift om vilka bilagor som bifogas ansökningshandlingen.

 

 

Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas

 

 

a) bildmaterial som visar mönstret,

 b) om sökanden företräds av ombud, fullmakt för ombudet,

 c) om mönstret skapats av annan än sökanden, handling som

styrker sökandens rätt till mönstret.

 

Med ansökningen skall i 29 § angivna ansöknings- och

tilläggsavgifter ges in. Förordning (2002:572).

 

3 § Ansökningshandling och bilagor skall vara skrivna på

svenska, danska eller norska. Registreringsmyndigheten kan dock

för visst fall bestämma att produktuppgiften skall skrivas på

svenska.

 

Är ingiven handling skriven på annat språk än som gäller enligt

första stycket första punkten, skall översättning ges in, om

registreringsmyndigheten begär det. Förordning (2002:572).

 

4 § Bildmaterial som visar mönstret skall ges in i det antal

exemplar som registreringsmyndigheten bestämmer och i format

som inte överstiger A 4 (21 x 29,7 cm). Är formatet mindre än

A 4, skall ett exemplar vara monterat på vitt papper i format

A 4. Bildmaterialet skall vara lämpat för reproduktion i svart- vitt i annan storlek.

 

Om sökanden ger in en modell av mönstret, skall den vara av

hållbart material och får inte överstiga 40 centimeter på någon

led eller väga mer än 4 kilogram. Ett föremål som kan

förskämmas eller är farligt får inte ges in som modell.

 

Omfattar en ansökan flera mönster, skall särskilt bildmaterial

ges in för varje mönster. Vid sådan ansökan skall bilder och, i

förekommande fall, modeller vara tydligt märkta med fortlöpande

nummer. Förordning (2002:572).

 

5 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

6 § Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna

ansökningar om registrering av mönster. Diariet är tillgängligt

för allmänheten.

 

I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökningens ingivningsdag och diarienummer,

 2. dag då bildmaterial eller modell som visar mönstret först

gavs in, om den dagen inte sammanfaller med ingivningsdagen,

 3. produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i

och klass till vilken mönstret skall hänföras enligt sökanden,

 4. sökandens namn, hemvist och adress,

 5. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och

adress,

 6. formgivarens namn och adress,

 7. om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan har

gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,

 8. uppgift om sista giltighetsdag för den begärda

skyddsperioden,

 9. om sökanden begärt att handling som visar mönstret skall

hållas hemlig,

 10. modell som givits in, skrivelser som lämnats in och

avgifter som betalats i ärendet,

 11. beslut som fattats i ärendet,

 12. uppskov som enligt 28 f § meddelats i ett

invändningsärende. Förordning (2002:572).

 

7 § Anmäles att mönster som sökts registrerat övergått till annan, får

denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

 

8 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

9 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

10 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

11 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

 

Delning

 

 

12 § Omfattar en ansökan flera mönster kan sökanden dela ansökningen i

flera ansökningar, vilka skall anses gjorda samtidigt med den

ursprungliga ansökningen.

 

 

Handläggning av registreringsansökan

 

 

13 § Vid prövning enligt 14 § mönsterskyddslagen (1970:485) beaktar registreringsmyndigheten allt som myndigheten har

kännedom om.

 

Undersökning enligt 14 § mönsterskyddslagen av om hinder mot

registrering föreligger sker i den omfattning som föranleds av

mönstrets innehåll och i den utsträckning det kan ske utan att

behandlingen av ansökan väsentligt fördröjs. Förordning (2002:572).

 

14 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

15 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

16 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

17 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

18 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

19 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

 

Mönsterregistret m.m.

 

 

20 § Det register som avses i 18 § mönsterskyddslagen (1970:485), mönsterregistret, förs av registreringsmyndigheten.

 

Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § förs med hjälp

av automatiserad behandling.

 

Registren skall hållas tillgängliga hos

registreringsmyndigheten. Förordning (2002:572).

 

20 a § Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § skall

ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

 

I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att

tillhandhålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller

annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade

informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som

registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan

egendom,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information

som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande

register,

 4. fullgörande av åliggande som följer av ett för Sverige

bindande internationellt åtagande, eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt

lag eller annan författning och

 

a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som

registreras,

 b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till

registrerad information, eller

 

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:776).

 

20 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig

enligt personuppgiftslagen (1998:204) för mönsterregistret och

det diarium som avses i 6 §. Förordning (2001:776).

 

20 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte

uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades

personliga integritet eller några risker från

säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda

fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:776).

 

20 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 20 a § medge direktåtkomst till mönsterrregistret och det

diarium som avses i 6 §. Förordning (2001:776).

 

20 e § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om

rättelse och skadestånd gäller vid behandling av

personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:776).

 

20 f § Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om

information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:776).

 

21 § När mönster tas in i mönsterregistret, tilldelas det ett

registernummer. Vid samregistrering tilldelas samtliga mönster

ett gemensamt registernummer. Mönsterhavaren skall tillställas

bevis om registreringen.

 

Registret skall innehålla

 1. ansökningens diarienummer och mönstrets registernummer,

 2. mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om

mönsterhavaren

 

företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,

 3. formgivarens namn och adress,

 4. uppgift om den produkt som mönstret är avsett att användas

på eller ingå i och om den klass till vilken det hänförts,

 5. uppgift om den dag

 

a) då registreringsansökningen gavs in eller enligt 13 § första

stycket mönsterskyddslagen (1970:485) skall anses gjord,

 b) då handling som visar mönstret blev allmänt tillgänglig,

 c) då mönstret registrerades och kungjordes,

 6. uppgift om registreringens sista giltighetsdag,

 7. uppgift om begärd prioritet med angivande av var den

prioritetsgrundande ansökningen gjorts, dagen för denna ansökan

samt ansökningens nummer,

 8. bildmaterial som visar mönstret,

 9. uppgift om huruvida modell givits in. Förordning (2002:572).

 

22 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

23 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

 

24 § Har någon till registreringsmyndigheten anmält, att han

vill väcka talan om hävande av mönsterregistrering eller om

överföring av registrering, antecknas det i registret.

 

När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till

registreringsmyndigheten enligt 44 § mönsterskyddslagen (1970:485), antecknas det i registret. När domen eller beslutet

vunnit laga kraft, göres sådan anteckning att den huvudsakliga

utgången i målet kan utläsas av registret. Förordning (2002:572).

 

25 § Anteckning enligt 27 § mönsterskyddslagen (1970:485) skall ange

rättsinnehavarens namn, hemvist och adress samt dagen för övergång eller

upplåtelse. På begäran skall beträffande licens antecknas huruvida

mönsterhavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats.

 

Kan fråga om anteckning ej omedelbart avgöras, skall likväl i registret

anmärkas att anteckning har begärts.

 

Har mönsterrätt utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk

genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

 

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret. Förordning (1981:1016).

 

26 § Anmäler mönsterhavare enligt 33 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) att han avstår från mönsterrätten och är licens antecknad i

registret, skall licenstagaren underrättas och skäligt rådrum beredas

honom att tillvarataga sina intressen i ärendet, innan mönstret avföres

ur registret.

 

27 § Kungörelse om förnyelse skall innehålla uppgift om

mönstrets registernummer, förnyelseperiodens begynnelse- och

slutdag samt mönsterhavarens namn och adress. Förordning (2002:572).

 

28 § Har registrering upphört att gälla, skall myndigheten avföra

mönstret ur registret.

 

Har mönster avförts ur registret eller har registrering blivit överförd

på annan genom lagakraftvunnen dom, skall registreringsmyndigheten

utfärda kungörelse därom.

 

 

Kungörelse om registrering

 

 

28 a § Kungörelse om registrering enligt 18 § första stycket

mönsterskyddslagen (1970:485) skall innehålla

 1. ansökningens diarienummer och registreringsnummer,

 2. mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om

innehavaren företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och

adress,

 3. formgivarens namn och adress,

 4. uppgift om produkt som mönstret är avsett att användas på

eller ingå i och om klass till vilken mönstret hänförts,

 5. uppgift om dag då ansökningen gavs in eller enligt 13 § första stycket mönsterskyddslagen skall anses gjord,

 6. uppgift om begärd prioritet samt om var åberopad tidigare

ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens

nummer,

 7. bildmaterial som visar mönstret,

 8. uppgift om huruvida modell ingivits,

 9. uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg,

 10. uppgift om sista giltighetsdagen för registreringen. Förordning (2002:572).

 

 

Invändningsförfarande

 

 

28 b § Invändning mot registrering samt senare skrivelser från

mönsterhavare och invändare skall tillsammans med bilagor ges

in till registreringsmyndigheten i tre exemplar.

 

När invändning görs, skall grunderna för invändningen anges. Förordning (2002:572).

 

28 c § Om invändaren företräds av ombud, skall fullmakt för

ombudet ges in. Förordning (2002:572).

 

28 d § Mönsterhavaren skall tillställas exemplar av samtliga

skrivelser från invändare.

 

Om mönsterhavaren kommer in med yttrande över invändningen,

beslutar registreringsmyndigheten om ytterligare skriftväxling

krävs i ärendet. Förordning (2002:572).

 

28 e § Om det under prövningen av registreringsansökningen

kommer in en skrivelse av betydelse för prövningen till

registreringsmyndigheten, skall sökanden underrättas om det. Har någon sänt in en sådan skrivelse innan registreringen har

kungjorts skall registreringsmyndigheten, om det inte är fråga

om bättre rätt till mönstret, göra denne uppmärksam på

möjligheten att göra invändning. Förordning (2002:572).

 

28 f § Om en framställd invändning grundas på 4 § 3 mönsterskyddslagen (1970:485) får registreringsmyndigheten

skjuta upp behandlingen av invändningsärendet till dess att

mönstret med den tidigare ansöknings- eller prioritetsdagen

blir allmänt tillgängligt. Förordning (2002:572).

 

28 g § Registreringsmyndighetens beslut i ett invändningsärende

skall kungöras. Om beslutet innebär att registreringen hävs

delvis skall mönstret i den ändrade formen framgå av

kungörelsen. Förordning (2002:572).

 

 

Avgifter

 

 

29 § Avgifter i ärenden som rör ansökan om registrering av

mönster ska betalas med följande belopp.

 1. Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) för den första femårsperioden                1 900 kr

 

2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver

den första, om ansökan avser registrering för flera femårsperioder                                          2 500 kr

 

3. Tilläggsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen

 

a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första                               500 kr

 

b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första                                              1 400 kr

 

c) förvaringsavgift för varje modell                    800 kr

 

d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första    200 kr

 

4. Återupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen                                      500 kr

 

Tilläggsavgift ska, utom när det gäller kungörelseavgift,

betalas även för varje femårsperiod utöver den första. Förordning (2009:1576).

 

30 § Avgifter i ärenden som rör registrerat mönster ska

betalas med följande belopp.

 1. Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) per femårsperiod                             2 500 kr

 

2. Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan

om förnyelse

 

a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första                               500 kr

 

b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första                                              1 400 kr

 

c) förvaringsavgift för varje modell                    800 kr

 

d) om förnyelseavgift betalas efter utgången av löpande registreringsperiod                             500 kr

 

3. Ansökan om anteckning av ny innehavare eller licens                                                  900 kr

 

Förordning (2009:1576).

 

30 a § I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska

avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med

nedanstående belopp.

 1. Ansökan om gemenskapsformgivning enligt artikel 35.2 i rådets förordning                                500 kr

 

2. Intyg enligt artikel 78.5 i rådets förordning        1 200 kr

 

Förordning (2009:1576).

 

31 § Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller som erlagts med

otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall

återbetalas.

 

 

Övriga bestämmelser

 

 

32 § Mönster indelas i klasser enligt Locarnoöverenskommelsen

av den 8 oktober 1968 om upprättande av internationell

klassificering för mönster. Klassindelningen skall hållas

tillgänglig hos registreringsmyndigheten. Förordning (2002:572).

 

33 § Kungörelser i mönsterskyddsärenden införes i en av

registreringsmyndigheten utgiven publikation.

 

34 § Modell som har givits in till registreringsmyndigheten

enligt 10 § tredje stycket mönsterskyddslagen (1970:485) förvaras hos myndigheten till dess fem år förflutit efter det

att registreringen upphört att gälla. Har mönsterhavaren vid

femårsperiodens utgång inte begärt att få tillbaka modellen,

får registreringsmyndigheten förstöra den. Förordning (2002:572).

 

35 § Har upphävts förordning (2002:572).

 

36 § Talan som grundas på någon av bestämmelserna i 4 § 1 eller 2 mönsterskyddslagen (1970:485) förs av åklagare. Förordning (2002:572).

 

37 § När dom eller slutligt beslut i mål som avses i 16, 31-32, 35-38 eller 41 § mönsterskyddslagen (1970:485) vunnit laga

kraft, skall domstolen, så snart det kan ske, underrätta

registreringsmyndigheten. Förordning (2002:572).

 

38 § Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter

om registreringsansökan och handläggningen av den, om ärende

rörande registrerat mönster, om mönsterregistret samt om

kungörelser i mönsterskyddsärenden. Förordning (2002:572).

 

 

 

Övergångsbestämmelser

1970:486

 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1970.

 

 

Genom kungörelsen upphäves

 

 

kungörelsen (1899:94 s.1) angående beskaffenheten av de handlingar som i

ärenden rörande registrering av mönster och modeller inlämnas,

 kungörelsen (1899:94 s.4) om mönsterregistrets förande m.m.

 

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande i fall då

registreringsansökan gjorts före den 1 oktober 1970.

 

1981:1016

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. Vad som sägs om

kvarstad i 25 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har

meddelats före ikraftträdandet.

 

2002:572

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

 2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på mönster som är

registrerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som

registreras på grund av ansökningar som har gjorts innan dess,

om inte annat följer av vad som föreskrivs nedan.

 3. Äldre bestämmelser skall tillämpas på

registreringsansökningar som har givits in före den 28 oktober 2001.