Innoverba

UppfinnarguidenSvensk författningssamling 1967:837

 

 

Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

 

Patentlag (1967:837)

 

 

SFS nr: 1967:837

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3

Utfärdad: 1967-12-01

Omtryck: SFS 1983:433

Ändrad: t.o.m. SFS 2014:434

Övrig text:

 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

 

 

Innehåll:

•2 Kap. Handläggning av svenska patentärendenLag (1993:1406).

•3 Kap.

•4 Kap.

•4 a kap. Patentbegränsning m.m.

•5 Kap.

•6 Kap.

•7 Kap.

•8 Kap.

•9 Kap.

•10 Kap.

•11 Kap.

•12 kap. Pantsättning

•13 Kap. Tilläggsskydd

•Övergångsbestämmelser

 

1 Kap.

 

 

Allmänna bestämmelser

 

 

1 § Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras

industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt har

övergått kan, enligt 1-10 kap. denna lag, efter ansökan

beviljas patent på uppfinningen i Sverige och därigenom få

ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser

om europeiskt patent finns i 11 kap.

 

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

 1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

 2. en konstnärlig skapelse,

 3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för

spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller

 4. en presentation av information. Lag (2007:516).

 

1 a § Patent meddelas inte på växtsorter eller djurraser. Patent kan dock meddelas på en uppfinning som avser växter

eller djur, om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt

begränsad till en viss växtsort eller djurras. Vad som avses

med växtsort framgår av 1 kap. 3 § växtförädlarrättslagen (1997:306).

 

Patent meddelas inte på ett väsentligen biologiskt förfarande

för framställning av växter eller djur. Med väsentligen

biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur

avses ett förfarande som i sin helhet består i naturliga

företeelser, som korsning eller urval. Patent kan dock meddelas

på en uppfinning som avser ett mikrobiologiskt förfarande eller

ett annat tekniskt förfarande eller ett genom sådant förfarande

framställt alster. Med mikrobiologiskt förfarande avses ett

förfarande som utförs på mikrobiologiskt material eller genom

vilket sådant material används eller framställs.

 

En uppfinning kan vara patenterbar även om den avser ett alster

som består av eller innehåller biologiskt material eller ett

förfarande genom vilket biologiskt material framställs,

bearbetas eller används. Ett biologiskt material som isoleras

från sin naturliga miljö, eller framställs genom ett tekniskt

förfarande, kan vara föremål för en uppfinning även om det

redan förekommer i naturen. Biologiskt material omfattar

material som innehåller genetisk information och som kan

reproducera sig självt eller kan reproduceras i ett biologiskt

system. Lag (2004:159).

 

1 b § Människokroppen i sina olika bildnings- och

utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av en av dess

beståndsdelar, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av

en gen, kan inte utgöra en patenterbar uppfinning.

 

En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat

sätt genom ett tekniskt förfarande framställd beståndsdel,

inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan

utgöra en patenterbar uppfinning även om denna beståndsdels

struktur är identisk med strukturen hos en naturlig

beståndsdel. Lag (2004:159).

 

1 c § Patent meddelas inte på en uppfinning vars yrkesmässiga

utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder.

 

Ett utnyttjande skall inte anses strida mot allmän ordning

eller goda seder endast på den grunden att det är förbjudet i

lag eller annan författning.

 

Vid tillämpningen av första stycket skall bland annat följande

anses strida mot allmän ordning eller goda seder,

 1. förfaranden för kloning av mänskliga varelser,

 2. förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos

mänskliga könsceller,

 3. användning av mänskliga embryon för industriella eller

kommersiella ändamål, samt

 4. sådana förfaranden för ändring i den genetiska identiteten

hos djur som kan förorsaka dem lidande, utan att det medför

några påtagliga medicinska fördelar för människor eller djur.

 

Vad som i tredje stycket 4 sägs om ett förfarande för ändring i

den genetiska identiteten hos djur har motsvarande tillämpning

på djur som framställs genom ett sådant förfarande. Lag (2004:159).

 

1 d § Patent meddelas inte på sådant förfarande för kirurgisk

eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som

skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas

på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för

användning vid ett förfarande av detta slag. Lag (2007:516).

 

2 § Patent meddelas endast på en uppfinning som är ny i

förhållande till vad som blivit känt före dagen för

patentansökan och tillika väsentligen skiljer sig därifrån.

 

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig

detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat

sätt. Även innehållet i en tidigare patentansökan som före

nämnda dag gjorts i Sverige anses som känt, om denna ansökan

blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första

stycket, att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från vad

som blivit känt före dagen för patentansökan, gäller dock inte

i förhållande till innehållet i en sådan ansökan.

 

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan

som avses i 3 eller 11 kap. i vissa fall har samma verkan som

en patentansökan som gjorts i Sverige finns i 29, 38 och 87 §§.

 

Villkoret i första stycket, att uppfinningen ska vara ny,

hindrar inte att patent meddelas på ett känt ämne eller en

känd blandning av ämnen för användning vid ett förfarande som

avses i 1 d §, om användningen av ämnet eller blandningen av

ämnen inte är känd vid något sådant förfarande. Villkoret

hindrar inte heller att patent meddelas på ett känt ämne eller

en känd blandning av ämnen för en specifik användning vid ett

förfarande som avses i 1 d §, om en sådan användning inte är

känd.

 

Patent får meddelas även om uppfinningen inom sex månader

innan patentansökan gjordes blivit allmänt tillgänglig

 1. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till

sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt,

eller

 2. genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder

sin rätt förevisat uppfinningen på sådan officiell eller

officiellt erkänd internationell utställning som avses i den i

Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om

internationella utställningar (SÖ 1996:30). Lag (2011:580).

 

3 § Den ensamrätt som ett patent ger innebär, med de undantag

som anges nedan, att ingen utan patenthavarens samtycke får

utnyttja uppfinningen genom att

 1. tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett

patentskyddat alster eller föra in eller inneha ett sådant

alster för något av dessa ändamål,

 2. använda ett patentskyddat förfarande eller, om han eller hon

vet eller det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att

förfarandet inte får användas utan patenthavarens samtycke,

bjuda ut det för användning i Sverige,

 3. bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett alster som

har tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande eller föra

in eller inneha alstret för något av dessa ändamål.

 

Ensamrätten innebär också att ingen utan patenthavarens

samtycke får utnyttja uppfinningen genom att erbjuda eller

tillhandahålla någon som inte har rätt att utnyttja

uppfinningen sådant medel för att utöva den i Sverige som

hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som

erbjuder eller tillhandahåller medlet vet eller det med hänsyn

till omständigheterna är uppenbart att medlet är lämpat och

avsett att användas vid utövande av uppfinningen. Är medlet en

vara som allmänt förekommer i handeln, gäller detta dock endast

om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker

påverka mottagaren till en sådan handling som avses i första

stycket. Vid tilllämpningen av bestämmelserna i detta stycke

skall den som utnyttjar uppfinningen på det sätt som sägs i

tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 inte anses ha rätt att utnyttja

uppfinningen.

 

Från ensamrätten undantas

 1. utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt,

 2. utnyttjanden av ett patentskyddat alster som har förts ut på

marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av

patenthavaren eller med dennes samtycke; i fråga om biologiskt

material gäller detta även utnyttjanden i form av reproduktion

eller mångfaldigande av alster när reproduktionen eller

mångfaldigandet är ett nödvändigt led i den användning för

vilken det biologiska materialet har förts ut på marknaden,

under förutsättning att det erhållna alstret inte senare

används för ytterligare reproduktion eller mångfaldigande,

 3. utnyttjanden av en uppfinning för experiment som avser

själva uppfinningen,

 4. studier, prövningar, undersökningar och praktiska åtgärder

som hänför sig till ett referensläkemedel, i den utsträckning

dessa är nödvändiga för att få ett godkännande för försäljning

av ett läkemedel med tillämpning av 8 a § läkemedelslagen (1992:859) eller i andra förfaranden för godkännande som

baseras på artikel 10.1-4 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av

gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG, eller

artikel 13.1-13.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av

gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG,

 5. beredningar på apotek av läkemedel enligt läkares

förskrivning i enskilt fall eller åtgärder med läkemedel som

har beretts i sådana fall. Lag (2006:254).

 

3 a § Den ensamrätt som ett patent ger för ett biologiskt

material, som på grund av uppfinningen har bestämda egenskaper,

omfattar allt biologiskt material i identisk eller

differentierad form med dessa egenskaper som erhålls ur det

biologiska materialet genom reproduktion eller mångfaldigande.

 

Den ensamrätt som ett patent ger för ett förfarande som gör det

möjligt att framställa ett biologiskt material, som på grund av

uppfinningen har bestämda egenskaper, omfattar, förutom det

biologiska material med dessa egenskaper som direkt framställs

genom detta förfarande, allt annat biologiskt material i

identisk eller differentierad form med samma egenskaper som

genom reproduktion eller mångfaldigande erhålls från det först

framställda biologiska materialet.

 

Den ensamrätt som ett patent ger för ett alster som innehåller

eller består av genetisk information omfattar, med undantag för

sådant som enligt 1 b § första stycket inte kan utgöra en

patenterbar uppfinning, allt material i vilket alstret

införlivas och i vilket den genetiska informationen innefattas

och utövar sin funktion. Lag (2004:159).

 

3 b § Överlåter patenthavaren eller någon med dennes samtycke

vegetabiliskt reproduktionsmaterial till en jordbrukare för att

utnyttjas i jordbruket, får jordbrukaren, utan hinder av 3 och 3 a §§, använda skörden för reproduktion eller mångfaldigande i

det egna jordbruket. Omfattningen av och villkoren för detta

undantag från patenthavarens ensamrätt framgår av artikel 14 i

rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om

gemenskapens växtförädlarrätt5 och av de

tillämpningsföreskrifter som har meddelats med stöd av

artikeln.

 

Överlåter patenthavaren eller någon med dennes samtycke

avelsdjur eller annat animaliskt reproduktionsmaterial till en

jordbrukare, får denne, utan hinder av 3 och 3 a §§, använda

djuret eller det andra materialet för jordbruksändamål i sin

jordbruksverksamhet. Jordbrukaren får dock inte sälja skyddade

djur eller annat material inom ramen för eller i syfte att

bedriva yrkesmässig reproduktionsverksamhet.

 

Jordbrukarens rätt enligt andra stycket får inte utövas i

vidare omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till

jordbrukarens behov och patenthavarens intressen. Lag (2004:159).

 

4 § Den som utnyttjade uppfinning yrkesmässigt här i riket när ansökan

om patent därå gjordes må utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet

med bibehållande av dess allmänna art, om utnyttjandet icke innefattade

uppenbart missbruk i förhållande till patentsökanden eller någon från

vilken denne härleder sin rätt. Sådan rätt till utnyttjande tillkommer

under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit väsentliga

åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket.

 

Rätt enligt första stycket må övergå till annan endast tillsammans med

rörelse, vari den uppkommit eller utnyttjandet avsetts skola ske.

 

5 § Utan hinder av patent må uppfinningen utnyttjas på utländskt fartyg,

luftfartyg eller annat utländskt samfärdsmedel för dess behov, när det

tillfälligt inkommer till riket vid regelbunden trafik eller eljest.

 

Regeringen äger förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg

utan hinder av patent må införas till riket och användas här för

reparation av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat i vilken

motsvarande förmåner medgivas för svenska luftfartyg. Lag (1977:700).

 

5 a §/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ När den domstol som avses i 93 a § prövar mål om

europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket, gäller

artiklarna 25–30 i avtalet om en enhetlig patentdomstol som

lag här i landet i fråga om vilka handlingar som omfattas av

ensamrätten och ensamrättens begränsningar. Artiklarna gäller

i originaltexternas lydelse. Originaltexterna har samma

giltighet.

 

Artiklarna 25–30 i originaltext finns tillsammans med en

svensk översättning som en bilaga till denna lag. Lag (2014:434).

 

6 § En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv

månader före ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § har

angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, ska vid

tillämpningen av 2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden

begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (prioritet). Detsamma

gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv

månader före ingivningsdagen har angetts i en tidigare

ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som

nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten

till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den

industriella äganderätten (SÖ 1970:60), eller i en stat som

är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om

upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan

prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som

avser någon annan stat eller något annat område, om

motsvarande prioritet från en svensk patentansökan medges där

den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning

i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av

den industriella äganderätten. Lag (2014:289).

 

6 a § Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare

ansökan, ska begäran ges in inom 16 månader från

ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som

prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare,

inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § för den senaste ansökan. När prioritet begärs ska sökanden

lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes

samt, om denna är en internationell ansökan, vilken

mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden ska också, så

snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

 

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som

anges i första stycket göra en ändring i en begäran om

prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som

åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den

ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska den nya

ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.

 

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., ska prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som

anges i fjärde stycket. Sökanden ska samtidigt lämna

uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och

dess nummer samt, om denna är en internationell ansökan,

vilken mottagande myndighet den gavs in till.

 

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att

sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom

en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den

internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär

att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som

ursprungligen åberopats, ska sökanden i anmälan lämna de

uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan

anmälan ska ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för

den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om

ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än

den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska anmälan

göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden

har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom

fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

 

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och

ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, ska en begäran om prioritet för den ursprungliga

ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom

delningen.

 

En begäran eller anmälan enligt första–fjärde styckena får

inte göras, om sökanden begärt tidigare offentliggörande

enligt 22 § tredje stycket. Lag (2014:289).

 

6 b § En sökande som har begärt prioritet ska inom 16 månader

från den dag från vilken prioritet begärs ge in följande

handlingar till patentmyndigheten i fråga om den tidigare

ansökan.

 1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen

utfärdat av den myndighet som har mottagit ansökan.

 2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.

 

Om beviset eller kopian inte har kommit in inom den tid som

anges i första stycket, ska patentmyndigheten underrätta

sökanden och ge denne möjlighet att ge in handlingarna inom

två månader från dagen för underrättelsen.

 

Beviset eller kopian behöver inte ges in, om den tidigare

ansökan har getts in till patentmyndigheten. Lag (2014:434).

 

6 c § Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., gäller andra-fjärde styckena såvitt avser en sökandes

skyldigheter enligt 6 b §.

 

Sökanden skall ge in det bevis som avses i 6 b § första stycket 1 endast om patentmyndigheten förelägger sökanden att göra det.

 

Sökanden får i stället enligt regel 17.1 i

tillämpningsföreskrifterna till den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete ge in kopian av

den tidigare ansökan till den i 35 § angivna internationella

byrån eller till den mottagande myndigheten, eller begära att

den överförs till den internationella byrån enligt samma regel.

 

Om en kopia av den tidigare ansökan har kommit in till den

internationella byrån enligt den regel som anges i tredje

stycket, får patentmyndigheten kräva en kopia och en

översättning av en sådan kopia endast i enlighet med regel 17.2 i de tillämpningsföreskrifter som anges i tredje stycket. Lag (2007:516).

 

6 d § Prioritet kan grundas endast på den första ansökan som

uppfinningen har angetts i.

 

Om den som har gjort den första ansökan eller hans eller hennes

rättsinnehavare senare till samma myndighet har gett in en

ansökan som avser samma uppfinning, får den senare ansökan

åberopas som prioritetsgrundande. Detta gäller dock bara om den

tidigare ansökan när den senare ansökan ges in

 1. har återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha

blivit allmänt tillgänglig och

 2. inte kvarlämnar någon rätt som grundas på den eller har

utgjort grund för någon rätt till prioritet.

 

Om någon har fått prioritet på grund av en senare ansökan

enligt andra stycket, får den tidigare ansökan inte längre

åberopas som grund för prioritet. Lag (2007:516).

 

6 e § En sökande kan få prioritet för en del av en ansökan.

 

Prioritet kan för en och samma ansökan åberopas från flera

tidigare ansökningar. Detta gäller även om de tidigare

ansökningarna avser olika länder. Lag (2000:1158).

 

6 f § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

patentmyndigheten föreskriver

 1. i vilken form en begäran om prioritet skall framställas,

 2. i vilken form bevis och kopior som avses i 6 b § skall ges

in.

 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

patentmyndigheten får föreskriva om undantag i vissa fall från

skyldigheten enligt 6 b-6 c §§ att ge in bevis och kopior. Lag (2000:1158).

 

6 g § Om föreskrifterna i 6 a-6 e §§ inte iakttas, gäller inte

rätten till prioritet. Lag (2000:1158).