Innoverba

UppfinnarguidenSvensk författningssamling 1960:729

 

 

Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

 

 

SFS nr: 1960:729

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3

Utfärdad: 1960-12-30

Omtryck:

Ändrad: t.o.m. SFS 2014:884

Övrig text:

 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

 

 

Innehåll:

•1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll

2 Kap. Inskränkningar i upphovsrätten

•2 a kap. Rätt till särskild ersättning

•3 Kap. Upphovsrättens övergång

•3 a kap. Avtalslicenser

•4 Kap. Upphovsrättens giltighet

•5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter

•6 Kap. Särskilda bestämmelser

•6 a kap. Skydd för tekniska åtgärder m.m.

•7 Kap. Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.

•8 Kap. Lagens tillämpningsområde

•9 Kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

•Övergångsbestämmelser

 

 

1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll

 

 

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har

upphovsrätt till verket oavsett om det är

 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,

 2. datorprogram,

 3. musikaliskt eller sceniskt verk,

 4. filmverk,

 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,

 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

 7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

 

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller

grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

 

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar

gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

 

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som

föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över

verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra

det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat

skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

 

Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller

indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av

exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken

metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.

 

Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:

 1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket

på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för

allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta

del av verket. Överföring till allmänheten innefattar

överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få

tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de

själva väljer.

 2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande

innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för

allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt

hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av

verket.

 3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning

innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs

tillgängligt för allmänheten utan användning av ett tekniskt

hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av

exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället

ett offentligt framförande.

 4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning

eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.

 

Med överföring till allmänheten och offentligt framförande

jämställs överföringar och framföranden som i

förvärvsverksamhet anordnas till eller inför en större sluten

krets. Lag (2005:359).

 

3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt

för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det

sätt god sed kräver.

 

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller

konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras

tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som

är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

 

Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan

eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad

användning av verket.

 

4 § Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till

annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna

gestalt, men han äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten

till originalverket.

 

Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och

självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till

originalverket.

 

5 § Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit

ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till

detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken.

 

6 § Har ett verk två eller flera upphovsmän, vilkas bidrag icke utgöra

självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De äga dock

var för sig beivra intrång i rätten.

 

7 § Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock

allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på

exemplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för

allmänheten.

 

Är ett verk utgivet utan att upphovsmannen är angiven såsom i första

stycket sägs, äger utgivaren, om sådan är nämnd, och eljest förläggaren

företräda upphovsmannen, till dess denne blivit angiven på ny upplaga

eller genom anmälan i justitiedepartementet.

 

8 § Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt

för allmänheten.

 

Verket anses utgivet, då exemplar därav med upphovsmannens samtycke

förts i handeln eller eljest blivit spridda till allmänheten. Lag (1973:363).

 

9 § Upphovsrätt gäller inte till

 1. författningar,

 2. beslut av myndigheter,

 3. yttranden av svenska myndigheter och

 4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.

 

Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som

avses i första stycket och är av följande slag:

 1. kartor,

 2. alster av bildkonst,

 3. musikaliska verk eller

 4. diktverk.

 

Upphovsrätt gäller även till ett verk som ingår i en bilaga

till ett beslut av en myndighet, om beslutet avser rätten att

ta del av den allmänna handling där verket ingår. Lag (2000:92).

 

10 § Upphovsrätt till ett verk gäller även om verket har

registrerats som mönster.

 

Upphovsrätt gäller inte till kretsmönster för halvledarprodukter. Om rätten till sådana kretsmönster finns särskilda bestämmelser. Lag (1994:190).